FAJR

5:15 AM

SUNRISE

 
DHUHR

1:30 PM

ASR

6:30 PM

MAGHRIB

ISHA

10:10 PM

Jumu'ah I
2345 Harris Way

Jumu'ah II
2345 Harris Way

2:15PM

Jumu'ah III
2345 Harris Way

3:15PM

(Sample) Ramadan RegistrationRegister for Fajr, Dhuhr, Asr & Maghrib.
Register for Jumuah prayers.