FAJR

6:30 AM

SUNRISE

 
DHUHR

1:30 PM

ASR

5:00 PM

MAGHRIB

ISHA

8:00 PM

Jumu'ah I
2345 Harris Way

1:15PM

Jumu'ah II
2345 Harris Way

2:15PM

Jumu'ah III
2345 Harris Way

3:15PM

(Sample) Ramadan RegistrationRegister for Fajr, Dhuhr, Asr & Maghrib.
Register for Jumuah prayers.