FAJR

6:30 AM

SUNRISE

 
DHUHR

1:30 PM

ASR

5:15 PM

MAGHRIB

ISHA

8:10 PM

Jumu'ah I
2345 Harris Way

Jumu'ah II
2345 Harris Way

2:15PM

Jumu'ah III
2345 Harris Way

3:15PM

Two Intriguing Events With Br. Karim Serageldin

11846584_860125517407477_2112071675856744087_n