FAJR

5:05 AM

SUNRISE

 
DHUHR

1:30 PM

ASR

6:30 PM

MAGHRIB

ISHA

10:10 PM

Jumu'ah I
2345 Harris Way

1:15pm

Jumu'ah II
2345 Harris Way

2:15pm

Jumu'ah III
2345 Harris Way

3:15PM

Quranic Arabic

With Pro. Ahmed Bangura